©2019 by The Conversation Studio

Visit us at: A'dam tower, Overhoeksplein 1 Amsterdam. Or PLNT, Langegracht 70A Leiden

The Conversation Studio – Privacy

Laatste versie: 29 mei 2019

Privacyverklaring The Conversation Studio

De hoge eisen die u stelt aan de functies van onze producten en diensten, vormen de richtlijn voor hoe wij met uw gegevens omgaan. Wij hechten veel waarde aan de vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens. Daarom zullen we uw gegevens zorgvuldig verwerken en gebruiken voor specifieke doeleinden die overeenstemmen met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming.

 

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de dienstverlening van The Conversation Studio. De verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is The Conversation Studio, Langegracht 70, 2312 NV Leiden (Kamer van Koophandel: 74637533).

 

VERZAMELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Met ‘gegevens’ in deze privacyverklaring bedoelen we de gegevens die wij met onze service verzamelen, zoals gegevens ingevoerd op onze site, app of Facebook Messenger: al die gegevens zijn van u. Persoonlijke informatie, of alleen informatie, betekent informatie over u als persoon die we verzamelen of beheren.

Als u gebruik maakt van onze service door middel van Facebook Messenger verwerken wij uw gegevens gepseudonimiseerd. Dit betekent dat wij uw gegevens niet direct tot u te herleiden zijn.

U kunt onze app gebruiken zonder te registreren. Voor deelname aan sommige groepen kunt u gevraagd worden door de Groepsbeheerder om uw account te verifiëren. In dit geval kunnen zij vragen om uw mobiele nummer, naam en e-mailadres. Deze data kunt u terugvinden in het Menu/Instellingen van onze app. Daarnaast verzamelen we IP-adressen, het type van uw (mobiele) apparaat, locatie van uw apparaat (waaronder specifieke geografische locaties), tijdzones en gebruiksduur.

Wij slaan de antwoorden op die u verzendt in de gesprekken via onze app. De Groepsbeheerders (Groepsbeheerders) zijn verantwoordelijk voor deze data en voor het beheer daarvan.

Wij verzamelen uw gegevens met uw toestemming. Mocht u op een later moment niet meer willen dat wij de gegevens van u verwerken, dan kunt u uw toestemming intrekken.

 

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

We verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens om u de benodigde diensten en informatie te verstrekken. We verzamelen uw antwoorden in gesprekken namens de Groepsbeheerders.

Als u vragen heeft over een groepsgesprek of het gebruik van persoonsgegevens en de antwoorden in deze gesprekken, adviseren we u om de informatie van de specifieke groepspagina via het Facebook Messenger gesprek of in de mobiele app te bekijken of om rechtstreeks contact op te nemen met de Groepsbeheerder. De contactgegevens van de Groepsbeheerder zijn te vinden in de groepspagina.[A1] 

VERSTREKKING AAN DERDEN

The Conversation Studio verstrekt uitsluitend uw persoonsgegevens aan derden wanneer u daarvoor toestemming heeft gegeven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Als u gebruikt maakt van Facebook Messenger verwerkt ook Facebook mogelijk gegevens. Voor meer informatie over de gegevens die Facebook verwerkt, verwijzen wij u naar https://www.facebook.com/privacy

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

The Conversation Studio neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van The Conversation Studio) tussen zit.

 

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

The Conversation Studio bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

BEVEILIGING 
Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en slaan deze op een veilige manier op. Daarom hanteren wij passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zodat uw persoonsgegevens beschermd zijn tegen verlies, onrechtmatige wijzigingen/verwijdering en ongeoorloofde toegang door derden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via Edo@theconversationstudio.com

 

VEILIGHEID EN MINDERJARIGEN 
Onze services zijn niet bedoeld voor en mogen niet worden gebruikt door Minderjarigen. ‘Minderjarigen’ zijn personen jonger dan 16. The Conversation Studie verzamelt niet opzettelijk persoonlijke gegevens van Minderjarigen. Als wij erop worden geattendeerd dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld van een Minderjarige, kunnen wij deze informatie zonder kennisgeving verwijderen. Als u reden hebt om aan te nemen dat dit is gebeurd, kunt u contact opnemen via Edo@theconversationstudio.com

 

UW RECHTEN

Wij vinden het belangrijk dat u uw de rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kan uitoefenen. Het betreft de volgende rechten:

  • Het recht van inzage: u heeft het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verwerken;

    • U kunt inzage verkrijgen door het gesprek met The Conversation Studio in Facebook Messenger te openen. Hier vindt u de gegevens die wij verwerken.

  • Het recht van correctie: indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, heeft u het recht om deze aan te laten passen;

  • Het recht van verwijdering: u heeft het recht ons te vragen uw gegevens te verwijderen;

  • Het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of uw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de onrechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, hebt u het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen;

Daarnaast heeft u het recht uw toestemming voor de gegevensverwerking door The Conversation Studio in te trekken.

Heeft u vragen over uw rechten of u wilt een beroep doen op een van uw rechten? Stuur dan een e-mail naar Edo@theconversationstudio.com

The Conversation Studio zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

VRAGEN EN/OF KLACHT

Heeft u vragen en/of een klacht dan kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar Edo@theconversationstudio.com

The Conversation Studio wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Wijzigingen

The Conversation Studio behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. Eventuele wijzigingen blijven binnen de grenzen van de AVG.

Deze privacyverklaring is vastgesteld op 29-05-2019