©2019 by The Conversation Studio

Visit us at: A'dam tower, Overhoeksplein 1 Amsterdam. Or PLNT, Langegracht 70A Leiden

The Conversation Studio – Gebruiksvoorwaarden

Laatste versie: 29 mei 2019

 

Hartelijk dank dat U gebruik maakt van The Conversation Studio en dat U onze Gebruiksvoorwaarden leest. Deze zijn belangrijk omdat zij van invloed zijn op uw juridische rechten en verplichtingen; lees deze voorwaarden daarom aandachtig door. U gaat met The Conversation Studio de Overeenkomst aan en geeft aan akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden door op de ‘Aan de slag’-knop te klikken of tikken die U toegang verschaft tot de Tool en eventueel bijbehorende diensten.

 

 

1. Definities

 1. Tool: De functionaliteit van The Conversation Studio om via het Platform (UPINION) deel te nemen aan Gesprekken/Groepen;

 2. Platform:  Het digitale platform (UPINION) waar deze Tool via opereert;

 3. The Conversation Studio: Onderzoeksbureau, gevestigd in Leiden, KvK nummer: 74637533;

 4. Groepsbeheerder: In het kader van de Overeenkomst heeft The Conversation Studio de hoedanigheid van Groepsbeheerder;

 5. Gebruiker/Respondent: U als persoon die in de hoedanigheid van Gebruiker/Respondent gebruik maakt van de Tool (in deze voorwaarden ook aangeduid als ‘U’);

 6. Gespreksleider: In het kader van de Overeenkomst heeft The Conversation Studio de hoedanigheid van Gespreksleider;

 7. Groep(en): Een groep deelnemers die deelneemt aan Gesprekken die gestuurd worden vanuit de tool;

 8. Gesprekken: Vragenlijsten die via een chatapplicatie worden uitgestuurd naar deelnemers;

 9. Overeenkomst: Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en The Coversation Studio met betrekking tot het gebruik van de Tool;

 10. Gegevens: Tekst, afbeeldingen en audio- en videobestanden die Gebruiker/Respondent opvoert via de Tool;

 11. Rewards: Beloningen die (eventueel) gekoppeld zijn aan de deelname aan Gesprekken. Indien er een Reward aan een Gesprek is gekoppeld, dan wordt dit vermeld.   

 

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Gebruiksvoorwaarden bevatten de voorwaarden welke van toepassing zijn op het gebruik van de Tool en eventueel bijbehorende diensten.

2.2 Het gebruik van de Tool omvat – maar is niet beperkt tot – toegang verschaffen tot de Tool en resp. Platform, deelnemen aan Gesprekken/Groepen en het opslaan van Gegevens.

2.1 De Tool opereert via het Platform. Indien U gebruikt maakt van de Tool stemt U in met deze Gebruiksvoorwaarden en met de Gebruiksvoorwaarden van het Platform waarop deze tool op opereert. De Gebruiksvoorwaarden van het Platform dient U via de volgende link <<https://upinion.com/terms-of-use/>> te raadplegen.

2.3 Indien U niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, mag U de Tool niet gebruiken. Lees de Gebruiksvoorwaarden aandachtig door voordat U de Tool gaat gebruiken, aangezien deze van toepassing zijn op uw gebruik van de Tool. We adviseren U om een kopie van deze documenten op te slaan of uit te printen voor toekomstig gebruik.

 

3. Gebruik van de Tool

3.1 Gebruiker/Respondent kan via de Tool door Groepsbeheerder of Gespreksleider uitgenodigd worden of op eigen initiatief deelnemen aan een Gesprekken/Groepen, vragen beantwoorden en/of feedback te geven.

3.2 Door gebruik te maken van de Tool geeft Gebruiker/Respondent expliciet toestemming aan Groepsbeheerder of Gespreksleider om Gebruiker/Respondent uit te nodigen voor Gesprekken/Groepen.

3.3 Gegevens die Gebruiker/Respondent via de Tool invoert kunnen door Groepsbeheerder of Gespreksleider verzameld worden voor onderzoeksdoeleinden en om feedback te ontvangen.

3.4 Gebruiker/Respondent is verantwoordelijk voor het nemen van alle stappen die vereist zijn om toegang te krijgen tot de Tool.

 

4. Klachten over de Tool en The Conversation Studio

4.1 Indien U een klacht heeft over de Tool, het gebruik van de Tool of The Conversation Studio, dan dient U eerst contact met The Conversation Studio op te nemen via edo@theconversationstudio.com, ten einde eventuele verschillen van inzicht snel en efficiënt op te lossen voor zover deze binnen de redelijkheid en billijkheid vallen.

 

5. Rewards

5.1 Door deel te nemen aan een Gesprekken/Groepen kan het zijn dat Gebruiker/Respondent in aanmerking komt voor Rewards.

5.2 Groepsbeheerder of Gespreksleider heeft het recht om te bepalen wanneer en of een Reward aan Gesprekken/Groepen wordt verbonden, hoe dit wordt ingekleed en onder welke voorwaarden.

5.3 Het verbinden van een Reward aan Gesprekken/Groepen en/of de aard van Reward kan op geen enkele wijze door Gebruiker/Respondent worden afgedwongen.

5.4 De Groepsbeheerder is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de functie Rewards.

 

6. Intellectuele-eigendomsrechten van The Conversation Studio

6.1 The Conversation Studio beschikt over alle rechten, aanspraken en belangen (met inbegrip van – doch niet uitsluitend – octrooien, auteursrechten, merkenrechten, handelsgeheimen en alle andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot de Tool en het gebruik hiervan.

6.2 U beschikt slechts over de beperkte gebruiksrechten met betrekking tot de Tool die uitdrukkelijk op grond van deze Gebruiksvoorwaarden aan u zijn verleend. Geen andere rechten worden verleend of overgedragen of worden geacht te zijn verleend of overgedragen, al dan niet impliciet, estoppel of anderszins.

6.3 U stemt ermee in dat u uw rechten op grond van deze Gebruiksvoorwaarden niet mag overdragen, sublicentiëren, verpanden, verhuren of met anderen mag delen.

6.4 U mag The Conversation Studio -logo’s, handelsmerken en andere merkactiva niet gebruiken zonder schriftelijke toestemming van The Conversation Studio en voor zover slechts voor niet-commerciële doeleinden.

 

7. Uw Gegevens en intellectuele-eigendomsrechten

7.1 De Tool biedt functionaliteiten voor het uploaden en downloaden van bepaalde Gegevens zoals tekst, afbeeldingen en audio- en videobestanden.

7.2 Wanneer U gebruik maakt van een functie van de Tool die u in staat stelt om Gegevens op te slaan, toe te voegen, te plaatsen, aan te leveren, te koppelen of te uploaden of contact te maken met andere Gebruikers/Respondenten van de Tool, garandeert u dat U gerechtigd bent om gebruik te maken van die Gegevens en dat deze Gegevens geen inbreuk maken op de rechten van derden, in het bijzonder intellectuele eigendomsrechten en privacy-rechten van derden.

7.3 U blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot uw Gegevens. Door de Gegevens beschikbaar te stellen via de Tool, verleent U ons een wereldwijde, niet-exclusieve, sublicentieerbare, overdraagbare en royaltyvrije licentie om voornoemde Gegevens te gebruiken, kopiëren, verspreiden en aan derden bekend te maken, maar slechts voor de beperkte doeleinden van de levering van Diensten op grond van deze Gebruiksvoorwaarden, waaronder het recht om:

 • gegevens van Gespreksleider beschikbaar te stellen aan andere Gebruikers/Respondenten, bijvoorbeeld door Gegevens van Gespreksleider te delen met bepaalde Respondenten;

 • Gespreksleider toe te staan om Gegevens die zijn geüpload door Respondenten, te gebruiken;

 • toe te staan om de Gegevens waar nodig te gebruiken voor het functioneren en onderhouden van de Tool.

7.4 Wanneer U uw Gegevens via de Tool verwijdert, blijven alle (sub)licenties op deze Gegevens, die op grond van deze Gebruiksvoorwaarden aan The Conversation Studio zijn verleend, onverminderd van kracht voor zover dit noodzakelijk is voor het functioneren van de Tool en dienstverlening.

7.5 The Conversation Studio is niet verplicht om Gegevens te bekijken en is in geen geval verantwoordelijk voor de inhoud van de Gegevens. U stemt ermee in dat The Conversation Studio in geen geval aansprakelijk is voor indirecte-, bijzondere- en/of gevolgschade/kosten/uitgaven, ongeacht de oorzaak daarvan.

7.6 The Conversation Studio heeft het recht om uw identiteit bekend te maken aan derden indien The Conversation Studio een formele schriftelijke klacht ontvangt waarin wordt verklaard dat Gegevens die door U zijn geüpload via de Tool een inbreuk vormen op de rechten van de klager, in het bijzonder diens intellectuele eigendomsrechten of privacy rechten, of indien naar mening van The Conversation Studio om een andere reden hiertoe juridisch verplicht is.

7.7 De meningen die door Gebruikers/Respondenten via de Tool worden geuit, vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de meningen of normen en waarden van The Conversation Studio.

7.9 U dient te allen tijde uw eigen back-ups te maken van alle Gegevens die via de Tool worden geüpload, gedeeld of gedownload.

 

8. Geen garanties omtrent de juistheid van informatie

8.1 The Conversation Studio is niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens derden omtrent de inhoud of de juistheid van de Gegevens die door U via de Tool zijn geüpload of gedownload.

8.2 De Gegevens die via de Tool toegankelijk zijn, worden voor algemene informatiedoeleinden verstrekt. Om verschillende redenen kan The Conversation Studio niet garanderen dat de Gegevens nuttig zijn en zullen functioneren zoals bedoeld, omdat The Conversation Studio bijvoorbeeld de Gegevens niet kan onderzoeken of controleren.

8.3 Hoewel The Conversation Studio naar redelijke maatstaven zich inspant om de informatie op de Tool te actualiseren, doet The Conversation Studio geen enkele toezegging en geeft geen enkele garantie, uitdrukkelijk noch stilzwijgend, dat de content op de Tool juist, volledig of up-to-date is.

 

9. Beschikbaarheid, gebruik en restricties van de Tool

9.1 The Conversation Studio garandeert niet dat de Tool (en eventueel bijbehorende diensten) altijd beschikbaar zijn of dat deze ononderbroken functioneren en vrij zijn van fouten of gebreken of dat de resultaten van The Conversation Studio diensten up-to-date, volledig of juist zijn.

9.2 De toegang tot de Tool is tijdelijk toegestaan. The Conversation Studio kan toegang tot bepaalde delen van de Tool opschorten, intrekken, beëindigen of wijzigen.

9.3 The Conversation Studio is jegens U niet aansprakelijk indien de Tool om welke reden dan ook op bepaalde tijden of gedurende een bepaalde periode niet beschikbaar is.

9.4 The Conversation Studio behoudt zich het recht voor om elk facet van de Tool te herzien of te schrappen. Dit geldt bijvoorbeeld voor het aantal uren dat de Tool operationeel is, de functionaliteit en eventueel bijbehorende diensten.

9.4 The Conversation Studio behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen wanneer The Conversation Studio dit noodzakelijk acht. Na kennisgeving van deze wijziging geld elk gebruik door U van de Tool daarna als aanvaarding van deze wijzigingen van deze Gebruiksvoorwaarden.

9.5 De Tool is eigendom van The Conversation Studio of derden die daaraan hebben bijgedragen en is als zodanig niet alleen auteursrechtelijk. maar ook als handelsgeheim, beschermd. Het kopiëren van (gedeelten van) de Tool is verboden.

9.6 Door de Tool te bezoeken of te gebruiken, gaat U ermee akkoord dat U geen van de volgende handelingen zult verrichten of pogingen daartoe zult ondernemen (of anderen zult toestaan deze handelingen te verrichten of pogingen daartoe te ondernemen):

 • het verspreiden, verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, sublicentiëren of anderszins overdragen of aanbieden van de Tool voor welk commercieel doel dan ook;

 • het verwijderen of wijzigen van verwijzingen naar auteursrechten, merkenrechten, vertrouwelijkheid of andere eigendomskennisgevingen, -aanduidingen of -tekens;

 • het wijzigen, vertalen of aanpassen van de Tool of het creëren van afgeleide werken daarvan, tenzij deze handelingen op grond van deze Gebruiksvoorwaarden toegestaan zijn;

 • het decompileren, demonteren of reverse-engineeren van de Tool, dan wel het achterhalen van de broncode, algoritmes, methoden, of technieken van de Tool;

 • het verstoren, beschadigen of onderbreken van de werking van veiligheidsgerelateerde functies van de Tool, het zich onbevoegd toegang verschaffen tot de Tool of het beperken of hinderen van het gebruik daarvan door anderen;

 • het gebruiken van een robot, spider of een ander systeem, apparaat of mechanisme om zich daarmee toegang te verschaffen tot de Tool en waardoor het waarschijnlijk is dat de werking van de Tool wordt verstoord of uitgeschakeld of dat de Gegevens van onze Gebruikers/Respondenten worden vernietigd;

 • het framen of spiegelen van delen van de Tool of het oprichten van een onderneming die concurreert met de Tool;

 • het verzamelen of opslaan van persoonlijke Gegevens over (rechts)personen in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van het Privacybeleid van The Conversation Studio;

 • het gebruiken van de Tool, of een bepaalde functie daarvan, op een wijze die in strijd is of zou kunnen zijn met wettelijke bepalingen of met de rechten (met inbegrip van – doch niet uitsluitend -auteursrechten, merkenrechten, octrooien, handelsgeheimen of andere vormen van intellectuele eigendom of andere (eigendoms)rechten) van (rechts)personen of die The Conversation Studio zou kunnen blootstellen aan juridische aansprakelijkheid;

 • het verrichten van handelingen die een beveiligingsrisico vormen voor de Tool of een andere Gebruikers/Respondenten.  

9.7 The Conversation Studio is niet verplicht om de Tool en/of Gegevens die door u zijn geüpload en opgeslagen of uw gebruik daarvan, te monitoren.

9.8 The Conversation Studio behoudt zich het recht voor om te allen tijde alle informatie die vereist is om te kunnen voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, juridische Procedures of overheidsverzoeken, te monitoren, te bekijken onder zich te houden en openbaar te maken.

 

10. Aansprakelijkheid, garanties en schadevergoeding

10.1 U bent verantwoordelijk voor uw gebruik van de Tool, voor alle Gegevens die u uploadt, downloadt, gebruikt en creëert met behulp van de eventueel bijbehorende diensten van The Conversation Studio en voor alle gevolgen daarvan.

10.2 U gaat ermee akkoord dat U The Conversation Studio en al haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, bestuurders, commissarissen, werknemers en andere vertegenwoordigers vrijwaart tegen alle schade, verliezen, kosten en uitgaven van welke aard dan ook (met inbegrip van redelijke juridische honoraria en kosten), waaronder de publiciteit of de administratie van die Reward of het gebruik van Gegevens, ter zake van alle vorderingen of aanspraken met betrekking tot Rewards.

10.3 The Conversation Studio is slechts aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet of enige andere vorm van aansprakelijkheid die op grond van het Nederlands recht niet kan worden uitgesloten of beperkt.

10.4 The Conversation Studio is jegens U, een organisatie of derden niet aansprakelijk voor wijzigingen, prijsveranderingen of de gevolgen van de opschorting of de stopzetting van de eventueel bijbehorende diensten.

10.5 Voor zover wettelijk toegestaan zijn alle garanties of andere bedingen uit die van toepassing zijn op (de inhoud op) de Tool en eventueel bijbehorende diensten, ongeacht of deze uitdrukkelijk of impliciet zijn verwoord uitgesloten.

10.6 The Conversation Studio is niet aansprakelijk jegens Gebruikers/respondenten of Organisaties voor enigerlei schade, ongeacht of deze gebaseerd is op een overeenkomst, een onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid) of anderszins, zelfs indien deze voorzienbaar was, die voortvloeit uit of verband houdt met:

 • het gebruik van de Tool of het onvermogen om de Tool te gebruiken; of

 • het gebruik van of het afgaan op Gegevens die zijn opgeslagen, geüpload of gecreëerd op de Tool of in verband met de eventueel bijbehorende diensten.

10.7 The Conversation Studio is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een virus, een distributed denial-of-service-aanval of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma’s, Gegevens of ander materiaal dat uw eigendom is, kan besmetten als gevolg van uw gebruik van de Tool of het gebruik van Gegevens.

10.8 De Tool bevat Gegevens, waaronder persoonsgegevens en links naar andere websites en andere bronnen die door derden worden verstrekt. The Conversation Studio heeft geen controle over websites, bronnen of Gegevens die door U zijn geüpload of die afkomstig zijn van derden. The Conversation Studio aanvaardt geen aansprakelijkheid voor deze Gegevens of voor de inhoud van websites die aan de Tool gekoppeld zijn. Deze Gegevens of links mogen niet worden geïnterpreteerd als een goedkeuring door The Conversation Studio van deze Gegevens of de gekoppelde websites. The Conversation Studio is niet aansprakelijk voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik daarvan.

10.9 The Conversation Studio is niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of de juistheid van de Gegevens en The Conversation Studio geeft geen garanties af met betrekking tot en is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor deze Gegevens, of voor verlies of schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik daarvan.

10.10 U stemt ermee in om The Conversation Studio, aan ons gelieerde ondernemingen en werknemers van The Conversation Studio te vrijwaren tegen alle aansprakelijkheid, kosten schade en uitgaven (met inbegrip van redelijke juridische honoraria en kosten) die voortvloeien uit of in verband staan met alle aanspraken van derden als gevolg van het niet nakomen van deze Gebruiksvoorwaarden.

10.11 The Conversation Studio is geenszins op welke wijze en voor wat dan ook aansprakelijk ten aanzien van de werking van het Platform.

10.12 The Conversation Studio aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gedrag van Gebruikers/Respondenten.

 

11. Beëindiging van de Overeenkomst

11.1 The Conversation Studio kan de toegang tot de Tool blokkeren indien blijkt dat u tekortschiet in de nakoming van een of meer voorwaarden van de Gebruiksvoorwaarden.

11.2 The Conversation Studio kan de toegang tot een Groep en/of tot daaraan gerelateerde Diensten (tijdelijk) blokkeren indien blijkt dat u tekortschiet in de nakoming van een of meer voorwaarden van de Gebruiksvoorwaarden.

11.3 De Overeenkomst eindigt doordat de Gebruiker/Respondent geen gebruik meer maakt van de Tool of The Conversation Studio de toegang tot de Tool geblokkeerd heeft conform 11.1.

11.4 In geval van 11.3 eindigen deze voorwaarden als Overeenkomst, maar blijven de volgende bepalingen van kracht: 6, 7, 10 en 12.

 

12. Privacy

12.1 The Conversation Studio verwerkt de persoonsgegevens van Gebruikers/Respondenten die nodig zijn voor het onderhoud van de Tool en eventueel bijbehorende diensten aan Gebruikers/Respondenten. In de Privacyverklaring van The Conversation Studio kunt U lezen hoe de door The Conversation Studio verkregen persoonsgegevens worden behandeld en hoe deze Gegevens worden opgeslagen.

12.2 U bent verantwoordelijk voor uw gebruik van de Tool, voor alle Gegevens die U uploadt, downloadt, gebruikt of creëert door middel van de eventueel bijbehorende diensten en voor alle gevolgen daarvan. Door gebruik te maken van de Tool garandeert U dat U zich zal houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en ongevraagde berichten en − met name − garandeert U dat U alle benodigde toestemming hebt verkregen indien U persoonsgegevens van derden verwerkt in de Gegevens die U uploadt.

 

13. Slotbepalingen

13.1 Indien een gedeelte van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig, onafdwingbaar of niet-bindend blijkt, blijft het resterende gedeelte daarvan onverminderd van kracht. Indien bepalingen ongeldig, onafdwingbaar of niet-bindend zijn gebleken wordt een vervangende bepaling opgesteld die de intentie van de initiële bepaling zo dicht mogelijk benaderd.

13.2 Indien The Conversation Studio verzuimt om de nakoming van een of meer voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen, betekent dit niet dat The Conversation Studio afstand doet van enig recht.

13.3 Indien bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden strijdig zijn met de bepalingen van andere policies van The Conversation Studio, prevaleren deze Gebruiksvoorwaarden.

 

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op deze Gebruiksvoorwaarden, het gebruik van de Tool en de Overeenkomst met U is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit doet geen afbreuk aan de bescherming van eventuele dwingendrechtelijke bepalingen van het land waarvan het recht van toepassing zou zijn bij afwezigheid van deze bepaling.

14.2 Alle geschillen die kunnen voortvloeien uit of in verband staan met het gebruik van de Tool, de Overeenkomst en/of deze Gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam (Nederland), tenzij dwingendrechtelijke bepalingen een andere rechterlijk instantie aanwijzen.